FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Sugárvédelmi képzés és továbbképzés

Sugárvédelmi képzés, továbbképzés fajtái

Társaságunk az EM Csoport Nonprofit Kft. az alábbiakban felsorolt 4 típusú sugárvédelmi oktatást vállalja:

 • Alap fokozatú sugárvédelmi képzés és
 • Alap fokozatú sugárvédelmi továbbképzés,
 • Bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és
 • Bővített fokozatú sugárvédelmi továbbképzés OAH-SV-0750/2017 számú engedéllyel.

Képzés időtartama: Alapfokozatú képzés 9 óra, Alapfokozatú továbbképzés 6 óra, a képzés írásbeli vizsgával zárul. Bővített fokozatú képzés 20 óra, bővített fokozatú továbbképzés 15 óra a képzés írásbeli és szóbeli vizsgával zárul.

Előadó(k): Dr. Séra Teréz Emese PhD., Dr. Kadenczkiné Havas Sonja, Dr. Porubszky Tamás

További információk: Dr. Nagy Miklós igazgató 62/424-840

A képzés célcsoportja: Az atomenergiáról szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásokat ad a sugárvédelmi ismeretek megszerzéséről.

Sugárvédelmi oktatási tevékenységünket az irányadó 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében és az Országos Atomenergia Hivatal útmutatója alapján végezzük.


Sugárvédelmi képzettség fokozatai és a képzettség

megszerzésére kötelezettek köre

 

Sugárvédelmi képzettség fokozatai

A Sugárvédelmi rendelet 18. §-a előírja, hogy a szakmagyakorláshoz szükséges végzettség megléte mellett, az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységet csak megfelelő fokozatú sugárvédelmi képzettséggel rendelkező személy végezhet.

A sugárvédelmi képzettség három fokozatát különbözteti meg a Sugárvédelmi rendelet 19. §-a az alábbiak szerint:

 • alapfokozatú sugárvédelmi képzettség,
 • bővített fokozatú sugárvédelmi képzettség,
 • átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettség.

A Sugárvédelmi rendelet 19. §-a, a fokozatosság elvének alkalmazásával előírja, hogy a különböző tevékenységet végző személyeknek különböző szintű sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkeznie, függően attól, hogy az adott személy a tevékenységet sugárforrással vagy anélkül végzi, milyen létesítményben dolgozik, milyen szerepet játszik a veszélyhelyzet-kezelésben, milyen sugárforrásokkal összefüggő tevékenységet végez.

A Sugárvédelmi rendelet 20. § (10) bekezdése átmeneti lehetőségként biztosítja, hogy a sugárvédelmi képzettséggel nem rendelkező munkavállaló a tevékenységnek megfelelő sugárvédelmi képzettséggel rendelkező munkavállaló felügyelete mellett a megfelelő képzettség megszerzéséig, de legfeljebb egy évig végezhet sugárveszélyes tevékenységet.

 

Alapfokozatú sugárvédelmi képzettség megszerzésére kötelezettek köre

Legalább alapfokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik

 • sugárveszélyes tevékenységhez kapcsolódó munkakört töltenek be, de sugárforrással nem dolgoznak,
 • olyan létesítmények vezetői és munkavállalói, ahol nagy valószínűséggel előfordulhat, hogy hatósági felügyelet alatt nem álló sugárforrást találnak vagy dolgoznak fel,
 • a jelentősebb szállítási csomópontok – így különösen a határvámhivatalok – vezetői és munkavállalói,
 • a veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportjába tartoznak, akik védelmi intézkedések végrehajtásában működnek közre, vagy
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről szóló 31/2001. (X.3.) EüM rendelet szerint erre kötelezettek.

 

Bővített fokozatú sugárvédelmi képzettség megszerzésére kötelezettek köre

Legalább bővített fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik

 • az ionizáló sugárzást alkalmazó ipari - , orvosi radiológiai munkaterületen sugárforrással dolgoznak, a sugárforrást önállóan kezelik, illetőleg ilyen munkakört felügyelnek, illetve
 • a veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportjába tartoznak, akik veszélyhelyzeti sugárzási helyzet értékelésében működnek közre.

 

Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettség megszerzésére kötelezettek köre

Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kel l rendelkezniük azoknak, akik

 • „A” kategóriájú munkavállalók alkalmazását igénylő feladatok végrehajtását vezető vagy felügyelő személyek
 • sugárveszélyes munkahelyek sugárvédelmét tervezik, vagy az ilyen terveket sugárvédelmi szempontból elbírálják,
 • egészségügyi munkahelyen ionizáló sugárzást alkalmazó terápiás eljárást terveznek, irányítanak, illetőleg sugárvédelmi szempontból felügyelnek,
 • a sugárveszélyes munkahelyek hatósági ellenőrzését végzik,
 • sugárvédelmi szakértői tevékenységet folytatnak,
 • sugárvédelmi tanfolyamokon oktatnak és vizsgáztatnak,
 • veszélyhelyzet-kezelési tervek kidolgozásáért, elbírálásáért felelős személyek,
 • olyan veszélyhelyzeti munkavállalók, akik sugárvédelmi intézkedések előzetes kidolgozásában- megalapozásában működnek közre, vagy
 • olyan veszélyhelyzeti munkavállalók, akik védelmi intézkedések végrehajtására adhatnak utasítást.

Amennyiben az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenység esetén nem határozható meg egyértelműen, hogy az adott tevékenység végzése milyen fokozatú sugárvédelmi képzettséget követel meg, akkor főszabályként a magasabb fokozatú sugárvédelmi képzettség szerzendő meg (munkavállalói tekintetében a szükséges sugárvédelmi képzettségre az atomenergia alkalmazója tesz javaslatot a Sugárvédelmi rendelet szerinti tevékenységi engedély megszerzésére irányuló kérelem benyújtásakor).

 

Sugárvédelmi képzések és továbbképzések tematikája

A Sugárvédelmi rendelet 4. melléklete határozza meg a sugárvédelmi képzések és továbbképzések tematikáját, valamint az egyes tématerületekre előirányzott minimum óraszámot. Az óraszám a hallgatói igények tükrében emelhető.
A képzések részletesebb megalapozást tartalmaznak az adott kérdések tekintetében, míg a továbbképzések rövidebb időtartam alatt, frissítő jelleggel adnak tájékoztatást a sugárvédelmi tudnivalókról. A témák kifejtésének részletessége, az oktatás módszertana a hallgatók végzettségéhez, meglévő sugárvédelmi ismereteihez igazodik.
Egy óra 45 percnyi előadást tartalmaz, valamint 15 percnyi időt a kérdések megválaszolására. Amennyiben nincsen kérdése a hallgatóságnak, akkor a 15 percben az oktató mintakérdéseket tesz fel és válaszol meg az adott témában az előadásával kapcsolatban.
A konzultáció során a résztvevők kérdéseit válaszolják meg az oktatók. Amennyiben nincsen kérdése a hallgatóságnak, akkor az oktató mintakérdéseket tesz fel és válaszol meg az adott témában az előadásokkal kapcsolatban.

 

Alapfokozatú képzés

Sugárfizikai alapismeretek (min. 2 óra)

 • Ionizáló sugárzások fajtái, forrásai, előállítása, tulajdonságai
 • Radioaktív bomlás alaptulajdonságai, időbeli lefolyása, jellemző mennyiségei
 • Ionizáló sugárzást kibocsátó, radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezések működésének fizikai alapjai, jellemző műszaki paraméterek
 • Ionizáló sugárzás kimutatásának eszközei

Alapfokú sugárvédelmi és sugárbiológiai ismeretek (min. 2 óra)

 • A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai
 • Külső és belső sugárterhelés, élettani hatások
 • Káros hatások megjelenési módjai és ellenük védekezés lehetőségei
 • A sugárvédelem célja, alapelvei
 • A sugárveszélyes tevékenység végzésének legfontosabb személyi és tárgyi feltételei
 • A sugárvédelem munkahelyi szervei
 • A sugárvédelem hatósági rendszere, jogszabályok

Nukleáris védettségi ismeretek (min. 2 óra)

 • Nukleáris védettség célja, alapelvei
 • Fenyegetettség értékelése
 • Alkalmazás, tárolás és szállítás fizikai védelmi követelményei
 • A nukleáris védettség hatósági rendszere, jogszabályok

Választott irányú sugárvédelmi ismeretek (min. 2 óra)

 • A sugárvédelem alapelveinek alkalmazása röntgenmunkahelyeken
 • A nyitott és zárt radioaktív anyagokkal történő munkavégzés szabályai
 • Radioaktív szennyezettség, dekontamináció
 • Izotópokkal előforduló balesetek
 • Balesetelhárítási alapismeretek
 • Veszélyhelyzetek kezelése

Konzultáció (min. 1 óra)

 

Alapfokozatú továbbképzés

Sugárfizikai alapismeretek (min. 1 óra)

 • Ionizáló sugárzások fajtái, forrásai, előállítása, tulajdonságai
 • Radioaktív bomlás alaptulajdonságai, időbeli lefolyása, jellemző mennyiségei
 • Ionizáló sugárzást kibocsátó, radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezések működésének fizikai alapjai, jellemző műszaki paraméterek
 • Ionizáló sugárzás kimutatásának eszközei

Alapfokú sugárvédelmi ismeretek (min. 1 óra)

 • A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai
 • Külső és belső sugárterhelés, élettani hatások
 • Káros hatások megjelenési módjai és ellenük védekezés lehetőségei
 • A sugárvédelem célja, alapelvei
 • A sugárveszélyes tevékenység végzésének legfontosabb személyi és tárgyi feltételei
 • A sugárvédelem munkahelyi szervei
 • A sugárvédelem hatósági rendszere, jogszabályok

Nukleáris védettségi ismeretek (min. 1 óra)

 • Nukleáris védettség célja, alapelvei
 • Fenyegetettség értékelése,
 • Alkalmazás, tárolás és szállítás fizikai védelmi követelményei
 • A nukleáris védettség hatósági rendszere, jogszabályok

Választott irányú sugárvédelmi ismeretek (min. 2 óra)

 • A sugárvédelem alapelveinek alkalmazása röntgenmunkahelyeken
 • A nyitott és zárt radioaktív anyagokkal történő munkavégzés szabályai
 • Radioaktív szennyezettség, dekontamináció
 • Izotópokkal előforduló balesetek
 • Balesetelhárítási alapismeretek
 • Veszélyhelyzetek kezelése

Konzultáció (min. 1 óra)

 

Bővített fokozatú képzés

Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek (min. 3 óra)

 • Ionizáló sugárzások fajtái, forrásai, előállítása, tulajdonságai
 • Radioaktív bomlás alaptulajdonságai, időbeli lefolyása, jellemző mennyiségei
 • Ionizáló sugárzást kibocsátó, radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezések működésének fizikai alapjai, jellemző műszaki paraméterek
 • Ionizáló sugárzás és az anyag fizikai kölcsönhatásai
 • Ionizáló sugárzás kimutatásának eszközei
 • Méréstechnikai ismeretek
 • Dozimetriai fogalmak

Sugárbiológiai ismeretek (min. 2 óra)

 • A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai
 • Külső és belső sugárterhelés, élettani hatások
 • Káros hatások megjelenési módjai és ellenük védekezés lehetőségei

Általános sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok (min. 5 óra)

 • A sugárvédelem célja, alapelvei
 • A sugárveszélyes tevékenység végzésének legfontosabb személyi és tárgyi feltételei
 • A sugárvédelem munkahelyi szervei
 • Sugárvédelmi megbízott feladatai
 • Sugárvédelmi szakértő feladatai
 • A sugárvédelem hatósági rendszere, jogszabályok
 • Engedélyköteles és bejelentés-köteles tevékenységek

Nukleáris védettségi ismeretek (min. 2 óra)

 • Nukleáris védettség célja, alapelvei
 • Fenyegetettség értékelése
 • Alkalmazás, tárolás és szállítás fizikai védelmi követelményei
 • A nukleáris védettség hatósági rendszere, jogszabályok

Választott irányú sugárvédelmi ismeretek (min. 4 óra)

 • A sugárvédelem alapelveinek alkalmazása röntgenmunkahelyeken
 • A nyitott és zárt radioaktív anyagokkal történő munkavégzés szabályai
 • Radioaktív szennyezettség, dekontamináció
 • Izotópokkal előforduló balesetek
 • Balesetelhárítási alapismeretek
 • Veszélyhelyzetek kezelése

Gyakorlati méréstechnika (min. 2 óra)

 • Műszerbemutató
 • Műszerhasználat

Konzultáció (min. 2 óra)

 

Bővített fokozatú továbbképzés

Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek (min. 2 óra)

 • Ionizáló sugárzások fajtái, forrásai, előállítása, tulajdonságai
 • Radioaktív bomlás alaptulajdonságai, időbeli lefolyása, jellemző mennyiségei
 • Ionizáló sugárzást kibocsátó, radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezések működésének fizikai alapjai, jellemző műszaki paraméterek
 • Ionizáló sugárzás és az anyag fizikai kölcsönhatásai
 • Ionizáló sugárzás kimutatásának eszközei
 • Méréstechnikai ismeretek
 • Dozimetriai fogalmak

Sugárbiológiai ismeretek (min. 2 óra)

 • A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai
 • Külső és belső sugárterhelés, élettani hatások
 • Káros hatások megjelenési módjai és ellenük védekezés lehetőségei

Általános sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok, jogszabályi háttér, baleset - elhárítás (min. 3 óra)

 • A sugárvédelem célja, alapelvei
 • A sugárveszélyes tevékenység végzésének legfontosabb személyi és tárgyi feltételei
 • A sugárvédelem munkahelyi szervei
 • Sugárvédelmi megbízott feladatai
 • Sugárvédelmi szakértő feladatai
 • A sugárvédelem hatósági rendszere, jogszabályok
 • Engedélyköteles és bejelentés köteles tevékenységek

Nukleáris védettségi ismeretek (min. 1 óra)

 • Nukleáris védettség célja, alapelvei
 • Fenyegetettség értékelése
 • Alkalmazás, tárolás és szállítás fizikai védelmi követelményei
 • A nukleáris védettség hatósági rendszere, jogszabályok

Szakirányú speciális sugárvédelmi ismeretek (egészségügy, ipar, kutatás, nukleáris, állatorvosi) (min. 4 óra)

 • A sugárvédelem alapelveinek alkalmazása röntgenmunkahelyeken
 • A nyitott és zárt radioaktív anyagokkal történő munkavégzés szabályai
 • Radioaktív szennyezettség, dekontamináció
 • Izotópokkal előforduló balesetek
 • Balesetelhárítási alapismeretek
 • Veszélyhelyzetek kezelése

Gyakorlat (min. 2 óra)

 • Műszerbemutató
 • Műszerhasználat

Konzultáció (min. 1 óra)

vissza az oldal tetejére